Zawieszenie zajęć

Od 30 listopada 2020 r. będą prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, zgodnie z planem lekcji, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo.

Jednocześnie informujemy iż od 30 listopada 2020 r. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami odbywają praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu  młodocianego pracownika. Oznacza to, że pracownicy młodociany w dni, które mają praktyczną naukę zawodu są na zakładach a w dniach szkolnych mają nauczanie zdalne.