Technikum nr 5 - Zasady rekrutacji 2020/2021

 

Zasady naboru do klas pierwszych

Technikum nr 5

na rok szkolny 2020/21

 

 

Nabór odbywa się drogą elektroniczną  –   strona internetowa    –    slaskie.edu.com.pl

 

 1. Terminy rekrutacji do klas pierwszych:

 

 1. od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godziny 1500 wprowadzanie przez Internet i składanie wniosków o przyjęcie do klas pierwszych Technikum nr 5 wraz z dokumentami określonymi w ustawie o systemie oświaty, potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

 

 1. od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r do godziny 1500 – dostarczenie do sekretariatu Wieloprofilowego Zespołu Szkół świadectwa ukończenia szkoły;

 

 1. od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r do godziny 1500 – dostarczenie do sekretariatu Wieloprofilowego Zespołu Szkół zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty;

 

 1. do 4 sierpnia 2020 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych przez kandydatów wniosków i dokumentów poświadczających spełnienie warunków poświadczonych w oświadczeniach o przyjęcie do Technikum nr 5;

 

 1. 12 sierpnia 2020 r. – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych
  i niezakwalifikowanych do Technikum
  nr 5;

 

 1. od 15 czerwca do 14 sierpnia 2020 r. – wydanie skierowania na badania lekarskie zakwalifikowanemu kandydatowi, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły do Technikum nr 5;

 

 1. od 13 do 18 sierpnia 2020 r. – potwierdzanie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;

 

UWAGA

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata informują o tym dyrektora WZS w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu a zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi WZS nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w Technikum nr 5 lub w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

 

 

 1. 19 sierpnia 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Technikum nr 5;

 

 1. do 22 sierpnia  2020 r. – wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia;

 

 1. do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia - sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia;

 

 1. do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia - wniesienie do dyrektora WZS odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej;

 

 1. do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły - rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przez dyrektora WZS.

 

 

 1. Kryteria rekrutacji:

 

 1. Oddziały Technikum nr 5do których odbywa się nabór w roku szkolnym 2020/2021:

 

 • technik fotografii i multimediów - 1 oddział
 • technik usług fryzjerskich - 1 oddział
 • technik pojazdów samochodowych - 1 oddział
 • technik elektryk - 1 oddział

 

 1. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów.
 2. Uczniowie są przyjmowani do Technikum nr 5 z minimalną sumą punktów równą 50.
 3. Wybrane zajęcia edukacyjne, z których oceny będą przeliczane na punkty:
 • język polski i matematyka,

oraz

 • 2 zajęcia edukacyjne, z których uczeń uzyskał najwyższe oceny spośród następujących: fizyka, chemia, biologia, geografia, historia, WOS, język obcy obowiązkowy, informatyka.
 1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty wynik przedstawiony w procentach z:
 2. języka polskiego,
 3. matematyki

– mnoży się przez 0,35;

wynik przedstawiony w procentach z:

 1. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: fizyka, chemia, biologia, geografia, historia– mnoży się przez 0,2;
 2. języka obcego nowożytnego

– mnoży się przez 0,3.

 1. Zasady przyznawania punktów za oceny na świadectwie ukończenia szkoły wyrażone w stopniu:
 2. celującym – przyznaje się po 18 punktów;
 3. bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
 4. dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
 5. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
 6. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
 7. Zasady przyznawania punktów za szczególne osiągnięcia ucznia:
 8. za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów,
 9. za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty,
 10. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
 1. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
 1. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
 1. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
 1. za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w punktach c-f, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 

UWAGA:

 • Wszystkie zawody i konkursy są punktowane tylko w przypadku zorganizowania ich zgodnie z wymaganiami ustawy.
 • W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa powyżej, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 • W przypadku kandydatów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu zewnętrznego ale spełniającym wymagania zdrowotne do kształcenia w danym zawodzie, przelicza się oceny na punkty zgodnie z rozporządzeniem.

 

 

 • Tryb oraz zasady postępowania kandydatów uczestniczących w rekrutacji elektronicznej.

 

 1. W sekretariacie Wieloprofilowego Zespołu Szkół w terminach wyznaczonych w pkt. I.1 należy złożyć następujące dokumenty:
  1. wniosek o przyjęcie do szkoły,
  2. świadectwo ukończenia szkoły,
  3. zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego,
  4. 2 zdjęcia podpisane na odwrocie.
 2. Po ogłoszeniu list zakwalifikowanych kandydat:
 3. potwierdza wolę uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wyników egzaminu zewnętrznego;

Uwaga! - nieprzekazanie oryginałów ww. dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole i skreśleniem go z listy uczniów.

 1. otrzymuje skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, który potwierdza brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie a kandydaci do kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych dodatkowe skierowanie na badania lekarskie orzekające o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;

Uwaga! – nie dostarczenie w/w zaświadczenia będzie skutkować skreśleniem kandydata z listy przyjętych.

 1. dostarcza kartę zdrowia i kartę szczepień do 30.08.2020 r.

 

 

 

 

 

 

Do góry
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.