Zasady rekrutacji 2022/2023

 

Zasady rekrutacji do klas pierwszych

Technikum nr 5 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 3

na rok szkolny 2022/23

 

 

Rekrutacja do Technikum nr 5 i Branżowa Szkoła I stopnia nr 3

 

 1. od 16 maja do 20 czerwca 2022 r. do godziny 1500 wprowadzanie przez Internet i składanie wniosków o przyjęcie do klas pierwszych, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna);

 

 1. od 24 czerwca do 13 lipca 2022 r. do godziny 1500 – dostarczenie do sekretariatu Wieloprofilowego Zespołu Szkół świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty lub złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje;

 

 1. do 13 lipca 2022 r.– weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności;

 

 1. do 19 lipca 2022 r.weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach;

 

 1. 20 lipca 2022 r. – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych
  i niezakwalifikowanych do Technikum
  nr 5 lub Branżowej Szkoły I stopnia nr 3;

 

 1. od 16 maja do 25 lipca 2022 r. – wydanie skierowania na badania lekarskie zakwalifikowanemu kandydatowi, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły;

 

 1. od 21 do 28 lipca 2022 r. do godziny 1500 – potwierdzanie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz, dla kandydatów do klas w zawodach:
 • technik pojazdów samochodowych,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • kierowca mechanik,

orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;

 1. 29 lipca 2022 r. do godziny 1400 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

 

 1. do 05 sierpnia 2022 r. – wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.;

 

 1. do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia – sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia;

 

 1. do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia – wniesienie do dyrektora WZS odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej;

 

 1. do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora WZS – rozpatrzenie odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej;

 

Postępowanie uzupełniające

 

 1. od 01 do 03 sierpnia 2022 r. do godziny 1500 składanie wniosków o przyjęcie do klas pierwszych, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna);

 

 1. 03 sierpnia 2022 r.– weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności;

 

 1. do 11 sierpnia 2022 r.weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach;

 

 1. 12 sierpnia 2022 r. – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych
  i niezakwalifikowanych do Technikum
  nr 5 lub Branżowej Szkoły I stopnia nr 3;

 

 1. od 01 do 17 sierpnia 2022 r. – wydanie skierowania na badania lekarskie zakwalifikowanemu kandydatowi, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły;

 

 1. od 16 do 18 sierpnia 2022 r. do godziny 1500 – potwierdzanie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz, dla kandydatów do klas w zawodach:
 • technik pojazdów samochodowych,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • kierowca mechanik,

orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;

 1. 19 sierpnia 2022 r. do godziny 1400 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

 

 1. do 25 sierpnia 2022 r. – wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.;

 

 1. do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia – sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia;

 

 1. do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia – wniesienie do dyrektora WZS odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej;

 

 1. do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora WZS – rozpatrzenie odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej;

 

 

Oddziały do których odbywa się nabór w roku szkolnym 2022/2023:

 

Technikum nr 5:

 • technik fotografii i multimediów - 1 oddział
 • technik pojazdów samochodowych - 1 oddział
 • technik elektryk - 1 oddział

 

Branżowa Szkoła I stopnia nr 3:

 • mechanik pojazdów samochodowych - 1 oddział
 • fryzjer - 1 oddział
 • klasa wielozawodowa :                                  - 1 oddział

 

 • blacharz samochodowy
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • elektryk
 • lakiernik samochodowy
 • kierowca mechanik
 • elektronik
 • elektromechanik
 • mechanik-monter maszyn i urządzeń
 • operator obrabiarek skrawających
 • ślusarz
 • kowal
 • krawiec
 • tapicer
 • blacharz
 • ogrodnik
 • kominiarz

 

pod warunkiem, że dla danego zawodu organizowane są kursy w ośrodku kursowym, z którym podpisana jest umowa.

 

 

Dokumenty składane przez kandydatów uczestniczących w rekrutacji elektronicznej.

 

W sekretariacie Wieloprofilowego Zespołu Szkół, w wyżej wymienionych terminach, w należy złożyć następujące dokumenty:

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły,
 2. świadectwo (lub poświadczoną kopię) ukończenia szkoły podstawowej,
 3. zaświadczenie (lub poświadczoną kopię) o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego,
 4. 2 zdjęcia podpisane na odwrocie,
 5. kandydat do Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 do wniosku dołącza umowę o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę
  w celu nauki zawodu z dniem 1 września 2022 r. (dotyczy uczniów - pracowników młodocianych) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U.  z 2017 poz. 1644), obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 poz. 2010).
 6. do 30.08.2022 r. kartę zdrowia i kartę szczepień.

 

Kryteria  rekrutacji:

 

 1. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów.
 2. Uczniowie są przyjmowani do Technikum nr 5 z minimalną sumą punktów równą 50.
 3. Zajęcia edukacyjne, z których oceny będą przeliczane na punkty:
 • język polski i matematyka,

oraz

 • 2 zajęcia edukacyjne, z których uczeń uzyskał najwyższe oceny spośród następujących: fizyka, chemia, biologia, geografia, historia, WOS, język obcy obowiązkowy, informatyka.
 1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty wynik przedstawiony w procentach z:
 2. języka polskiego,
 3. matematyki

– mnoży się przez 0,35;

wynik przedstawiony w procentach z:

 1. języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3.
 2. Zasady przyznawania punktów za oceny na świadectwie ukończenia szkoły z języka polskiego i matematyki wyrażone w stopniu:
 3. celującym – przyznaje się po 35 punktów,
 4. bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
 5. dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
 6. dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
 7. dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;
 8. Zasady przyznawania punktów za oceny na świadectwie ukończenia szkoły z wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
 9. celującym – przyznaje się 30 punktów,
 10. bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,
 11. dobrym – przyznaje się 20 punktów,
 12. dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,
 13. dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.
 14. Zasady przyznawania punktów za oceny z pozostałych przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły wyrażone w stopniu:
 15. celującym – przyznaje się po 18 punktów;
 16. bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
 17. dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
 18. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
 19. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
 20. Zasady przyznawania punktów za szczególne osiągnięcia ucznia:
 21. za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów,
 22. za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty,
 23. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
 1. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
 1. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
 1. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
 1. za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w punktach c-f, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 

UWAGA:

 • Wszystkie zawody i konkursy są punktowane tylko w przypadku zorganizowania ich zgodnie z wymaganiami ustawy.
 • W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa powyżej, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 • W przypadku kandydatów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu zewnętrznego ale spełniającym wymagania zdrowotne do kształcenia w danym zawodzie, przelicza się oceny na punkty zgodnie z rozporządzeniem.

 


 

 

 

 

 

 

Do góry
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.