Zasady rekrutacji 2021/2022

 

Zasady rekrutacji do klas pierwszych

Technikum nr 5 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 3

na rok szkolny 2021/22

 

 

 1. Rekrutacja do Technikum nr 5 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 3

 

 

Nabór odbywa się drogą elektroniczną  –   strona internetowa  będzie podana przed 17.05.2021

 

 

 1. od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. do godziny 1500 wprowadzanie przez Internet i składanie wniosków o przyjęcie do klas pierwszych, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna);

 

 1. od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godziny 1500 – dostarczenie do sekretariatu Wieloprofilowego Zespołu Szkół świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty lub złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje;

 

 1. do 14 lipca 2021 r.– weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności;

 

 1. do 21 lipca 2021 r.weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach;

 

 1. 22 lipca 2021 r. – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych
  i niezakwalifikowanych do Technikum
  nr 5 lub Branżowej Szkoły I stopnia nr 3;

 

 1. od 17 maja do 26 lipca 2021 r. – wydanie skierowania na badania lekarskie zakwalifikowanemu kandydatowi, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły;

 

 1. od 23 do 30 lipca 2021 r. – potwierdzanie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz, dla kandydatów do klas w zawodach:
 • technik pojazdów samochodowych,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • kierowca mechanik,

orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;

 

 • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora WZS
  w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 1500. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi WZS nie później niż do 24 września 2021 r.
 • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

 

 1. 02 sierpnia 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

 

 1. do 05 sierpnia 2021 r. – wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.;

 

 1. do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia – sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia;

 

 1. do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia – wniesienie do dyrektora WZS odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej;

 

 1. do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora WZS – rozpatrzenie odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej;

 

Postępowanie uzupełniające

 

 1. od 03 do 05 sierpnia 2021 r. do godziny 1500 składanie wniosków o przyjęcie do klas pierwszych, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna);

 

 1. 05 sierpnia 2021 r.– weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności;

 

 1. do 13 sierpnia 2021 r.weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach;

 

 1. 16 sierpnia 2021 r. – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych
  i niezakwalifikowanych do Technikum
  nr 5 lub Branżowej Szkoły I stopnia nr 3;

 

 1. od 03 do 13 sierpnia 2021 r. – wydanie skierowania na badania lekarskie zakwalifikowanemu kandydatowi, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły;

 

 1. od 17 do 20 sierpnia 2021 r. do godziny 1500 – potwierdzanie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz, dla kandydatów do klas w zawodach:
 • technik pojazdów samochodowych,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • kierowca mechanik,

orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;

 

 • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora WZS
  w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 1500. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi WZS nie później niż do 24 września 2021 r.
 • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
  1. 23 sierpnia 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

 

 1. 26 sierpnia 2021 r. – wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.;

 

 1. do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia – sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia;

 

 1. do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia – wniesienie do dyrektora WZS odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej;

 

 1. do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora WZS – rozpatrzenie odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej;

 

 

Oddziały do których odbywa się nabór w roku szkolnym 2021/2022:

 

Technikum nr 5:

 • technik fotografii i multimediów - 1 oddział
 • technik pojazdów samochodowych - 1 oddział

 

Branżowa Szkoła I stopnia nr 3:

 • mechanik pojazdów samochodowych - 1 oddział
 • fryzjer - 1 oddział
 • klasa wielozawodowa :                                  - 1 oddział

 

 • blacharz samochodowy
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • elektryk
 • lakiernik samochodowy
 • kierowca mechanik
 • elektronik
 • elektromechanik
 • mechanik-monter maszyn i urządzeń
 • operator obrabiarek skrawających
 • ślusarz
 • kowal
 • krawiec
 • tapicer
 • blacharz
 • ogrodnik
 • kominiarz

 

pod warunkiem, że dla danego zawodu organizowane są kursy w ośrodku kursowym, z którym podpisana jest umowa.

 

 

Dokumenty składane przez kandydatów uczestniczących w rekrutacji elektronicznej.

 

W sekretariacie Wieloprofilowego Zespołu Szkół, w wyżej wymienionych terminach, w należy złożyć następujące dokumenty:

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły,
 2. świadectwo (lub poświadczoną kopię) ukończenia szkoły podstawowej,
 3. zaświadczenie (lub poświadczoną kopię) o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego,
 4. 2 zdjęcia podpisane na odwrocie,
 5. kandydat do Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 do wniosku dołącza umowę o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę
  w celu nauki zawodu z dniem 1 września 2021 r. (dotyczy uczniów - pracowników młodocianych) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U.  z 2017 poz. 1644), obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 poz. 2010).
 6. do 30.08.2021 r. kartę zdrowia i kartę szczepień.

 

Kryteria  rekrutacji:

 

 1. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów.
 2. Uczniowie są przyjmowani do Technikum nr 5 z minimalną sumą punktów równą 50.
 3. Wybrane zajęcia edukacyjne, z których oceny będą przeliczane na punkty:
 • język polski i matematyka,

oraz

 • 2 zajęcia edukacyjne, z których uczeń uzyskał najwyższe oceny spośród następujących: fizyka, chemia, biologia, geografia, historia, WOS, język obcy obowiązkowy, informatyka.
 1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty wynik przedstawiony w procentach z:
 2. języka polskiego,
 3. matematyki

– mnoży się przez 0,35;

wynik przedstawiony w procentach z:

 1. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: fizyka, chemia, biologia, geografia, historia– mnoży się przez 0,2;
 2. języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3.
 3. Zasady przyznawania punktów za oceny na świadectwie ukończenia szkoły wyrażone w stopniu:
 4. celującym – przyznaje się po 18 punktów;
 5. bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
 6. dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
 7. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
 8. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
 9. Zasady przyznawania punktów za szczególne osiągnięcia ucznia:
 10. za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów,
 11. za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty,
 12. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
 1. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
 1. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
 1. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
 1. za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w punktach c-f, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 

UWAGA:

 • Wszystkie zawody i konkursy są punktowane tylko w przypadku zorganizowania ich zgodnie z wymaganiami ustawy.
 • W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa powyżej, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 • W przypadku kandydatów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu zewnętrznego ale spełniającym wymagania zdrowotne do kształcenia w danym zawodzie, przelicza się oceny na punkty zgodnie z rozporządzeniem.

 


 

 

 

 

 

 

Do góry
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.