Zasady rekrutacji - szkoła zaoczna

Rekrutacja do Szkoły Policealnej nr 2 i Branżowej Szkoły II stopnia nr 1

 

 1. od 17 maja do 24 czerwca 2021 r. do godziny 1500 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami;

 

 1. od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godziny 1500 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie:

 

 • do branżowej szkoły II stopnia o świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której kandydat ubiega się o przyjęcie;
 • do szkoły policealnej o świadectwo potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego;

 

 1. do 14 lipca 2021 r.– weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności;

 

 1. do 21 lipca 2021 r.weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach;

 

 1. 22 lipca 2021 r. – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych
  i niezakwalifikowanych do Szkoły Policealnej
  nr 2 lub Branżowej Szkoły II stopnia nr 1;

 

 1. od 17 maja do 26 lipca 2021 r. – wydanie skierowania na badania lekarskie zakwalifikowanemu kandydatowi, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły;

 

 1. od 22 do 30 lipca 2021 r. do godziny 1500 – potwierdzanie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia:
 • do branżowej szkoły II stopnia w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
 • do szkoły policealnej w postaci przedłożenia świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego o ile nie zostało ono złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia kandydat informuje o tym dyrektora WZS w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 1500, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi WZS, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.

 1. 02 sierpnia 2021 r. do godziny 1400 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

 

 1. do 05 sierpnia 2021 r. – wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia;

 

 1. do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia – sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia;

 

 1. do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia – wniesienie do dyrektora WZS odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej;

 

 1. do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora WZS – rozpatrzenie odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej;

 

Postępowanie uzupełniające

 

 1. od 03 do 06 sierpnia 2021 r. do godziny 1500 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami;

 

 1. do 06 sierpnia 2021 r.– weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności;

 

 1. do 12 sierpnia 2021 r.weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach;

 

 1. 13 sierpnia 2021 r. – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych
  i niezakwalifikowanych do Szkoły Policealnej
  nr 2 lub Branżowej Szkoły II stopnia nr 1;

 

 1. od 03 do 13 sierpnia 2021 r. – wydanie skierowania na badania lekarskie zakwalifikowanemu kandydatowi, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły;

 

 1. od 13 do 20 sierpnia 2021 r. do godziny 1500 – potwierdzanie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia:

 

 • do branżowej szkoły II stopnia w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
 • do szkoły policealnej w postaci przedłożenia świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego o ile nie zostało ono złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia kandydat informuje o tym dyrektora WZS w terminie, do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 1500, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi WZS, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.

 1. 23 sierpnia 2021 r.– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

 

 1. do 26 sierpnia 2021 r. – wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia;

 

 1. do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia – sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia;

 

 1. do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia – wniesienie do dyrektora WZS odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej;

 

 1. do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora WZS – rozpatrzenie odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

 

Oddziały do których odbywa się nabór w roku szkolnym 2021/2022:

 

Szkoła Policealna nr 2:

 • technik administracji - 1 oddział
 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy - 1 oddział
 • technik usług pocztowych i finansowych - 1 oddział

 

Branżowa Szkoła II stopnia nr 1:

 • technik pojazdów samochodowych - 1 oddział
 • technik usług fryzjerskich - 1 oddział
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - 1 oddział
 • technik budownictwa - 1 oddział

 


Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 

 1. od 17 maja do 24 czerwca 2021 r. do godziny 1500 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami;

 

 1. od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godziny 1500 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie o świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej.

 

 1. do 14 lipca 2021 r.– weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności;

 

 1. do 21 lipca 2021 r.weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach;

 

 1. 22 lipca 2021 r. – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych
  i niezakwalifikowanych;

 

 1. od 22 do 30 lipca 2021 r. do godziny 1500 – potwierdzanie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia podstawowego o ile nie zostało ono złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły;

 

 1. 02 sierpnia 2021 r. do godziny 1400 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

 

 1. do 05 sierpnia 2021 r. – wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia;

 

 1. do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia – sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia;

 

 1. do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia – wniesienie do dyrektora WZS odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej;

 

 1. do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora WZS – rozpatrzenie odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej;

 

Postępowanie uzupełniające

 

 1. od 03 do 06 sierpnia 2021 r. do godziny 1500 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami;

 

 1. do 06 sierpnia 2021 r.– weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności;

 

 1. do 12 sierpnia 2021 r.weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach;

 

 1. 13 sierpnia 2021 r. – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych
  i niezakwalifikowanych;

 

 1. od 13 do 20 sierpnia 2021 r. do godziny 1500 – potwierdzanie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia podstawowego o ile nie zostało ono złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły;

 

 1. 23 sierpnia 2021 r. do godziny 1400 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

 

 1. do 26 sierpnia 2021 r. – wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia;

 

 1. do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia – sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia;

 

 1. do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia – wniesienie do dyrektora WZS odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej;

 

 1. do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora WZS – rozpatrzenie odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej;

 

Do góry
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.