MATURA


WAŻNE INFORMACJE

Drodzy Maturzyści!

Poniżej zasady, o których należy bezwzględnie pamiętać przed przystąpieniem do egzaminów maturalnych:

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający NIE może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Proszę nie przyjeżdżać na ostatnią chwilę (sprawdzenie tożsamości, odebranie kodów, sprawdzenie danych na liście trochę trwa). Proszę zgłaszać się na ok. 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu, nie gromadząc się przed szkołą.
 4. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 5. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły. Po zajęciu miejsc przez zdających (czyli w trakcie samego egzaminu można odsłonić usta i nos). Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 6. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.
 7. Na egzaminy maturalne zgłaszamy się z ważnym dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 8. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 9. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
 10. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2) wychodzi do toalety

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 1. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku zdających).
 2. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający NIE mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 3. W przypadku egzaminu z przedmiotu, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, obok danego przyboru zostanie ustawiony dozownik z płynem dezynfekcyjnym , a zdający będzie obowiązkowo z niego korzystał przed użyciem takiego przyboru.
 4. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 5. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
 6. Rodzic/Prawny opiekun NIE może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 7. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia w wyznaczonych miejscach z zachowaniem dystansu.
 8. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mają OBOWIĄZEK poinformować Dyrektora Szkoły o przeciwwskazaniach zdrowotnych do 27 kwietnia 2021 r. Brak takiej informacji ze strony zdającego jest równoznaczny z obowiązkiem zakrywania przez niego ust i nosa.

 

 

 

 

 

1. Harmonogram egzaminu maturalnego 2022

2. Wykaz przyborów dozwolonych na egzaminie maturalnym 2022

3. Aneks do informatora

4. Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego

5. Informacja o opłatach

 

DEKLRACJE DO POBRANIA

 

Deklaracja typ A 

 

Deklaracja typ B  

 

 

 

 

 

 

Do góry
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.